hyundainhatnang

Hyundainhatnang

S? 11 ???ng 6D, Ph??ng Ph??c Bình, TP. H? Chí Minh hyundainhatnangvn @hyundainhatnang

0

Followers

0

Following

0

Games

Games


No Games.


Shoutbox

hyundainhatnang
Hyundai Nh?t N?ng là công ty phân ph?i và l?p ??t máy phát ?i?n, b? l?u ?i?n Hyundai chính hãng t?i Vi?t Nam, có tr? s? chính t?i T.P HCM và Hà N?i. ??i ng? nhân viên, k? thu?t c?a chúng tôi ???c tôi luy?n trong môi tr??ng làm vi?c chuyên nghi?p, ??m b?o tay ngh? v?ng vàng luôn ??a ra ph??ng án ?? h? tr? và gi?i quy?t m?i v?n ?? c?a khách hàng b?ng cách t?i ?u nh?t.
máy phát ?i?n ch?y x?ng, máy phát ?i?n mini, máy phát ?i?n ch?y d?u, máy phát ?i?n công nghi?p, b? l?u ?i?n Hyundai Online, b? l?u ?i?n Hyundai Offline, b? l?u ?i?n gia ?ình HPgreen
Công ty C? Ph?n Nh?t N?ng ???c thành l?p ngày 30 tháng 03 n?m 2011 theo gi?y phép ??ng ký kinh doanh s? 0310736576 do S? K? ho?ch và ??u t? TP H? Chí Minh c?p.

Hotline: 0901 49 7771
Email: kd2.nhatnang@gmail.com
Website: https://hyundainhatnang.com
TP HCM: 11 ???ng 6D, Ph??ng Ph??c Bình, Tp Th? ??c.
TP Hà N?i: S? 31 Ngõ 92 ???ng Nguy?n Khánh Toàn, Q.C?u Gi?y.

0 1 year, 6 months ago

Sign In to Comment


Recent Activity


No Recent Activity.


Forum Profile

Stencyler

Rank

0

Posts
0 Followers


hyundainhatnang has no followers


Following Nobody


hyundainhatnang follows nobody